سیدمحمدعلی موسوی
دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه تهران
امتیاز : 114.25

تا رنج تحمل نکنی، گنج نیابی...


8 2
1 هفته پیش
3

صبورانه در انتظار زمان بمان؛ هر چیز در زمان خودش رخ می دهد؛ باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند؛ درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند ...


5 0
2 هفته پیش
1

مرگ ما از زمانی آغاز می شود که در برابر آنچه مهم است سکوت می کنیم!!!


10 0
3 هفته پیش
2