فرناز عبداله زاده نرزمیس
کارشناسی حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 21.75

بعضی نبردها رو ممکنه مجبور باشی بیش از یه بار بجنگی تا بالاخره پیروز بشی.


12 1
6 روز پیش
0