بعضی نبردها رو ممکنه مجبور باشی بیش از یه بار بجنگی تا بالاخره پیروز بشی.