دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران