دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست… در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست…