کارشناسی ارشد
انگل شناسی دامپزشکی
دانشگاه تهران

هر کسی را بهر کاری ساختند / مهر آن را در دلش انداختند ♡♡♡♡♡♡♡♡

دوباره جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم: Supposedly:قطارهای جدید ظاهرا قادرند به سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت برسند. Erratic:نقاشی های هنرمند،کیفیت بی ثباتی داشت،برخی فوق العاده و برخی دیگر معمولی اند.

سلام این بارم جملاتی از فلش کارت تافل آوردم. Ideal:ساحل مکان ایده آلی برای استراحت است. Allow:پول اضافی به ما امکان داد تا یک روز دیگر در خارج از کشور بمانیم.

سلام ، باز جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Means: مناسب ترین وسیله برقراری ارتباط با دیگری ،تلفن است. Robust:انتظار میرود که اقتصاد قوی به سرعت به رشد خود ادامه دهد. Varied:کلاس نظرات مختلفی را درباره ی فیلم بیان کرد.

سلام من جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Advent: با ظهور کامپیوتر ها،بسیاری از کارها،آسانتر شده اند. Worthwhile:آماده شدن برای آزمون تافل،ارزشمند است.