کارشناسی ارشد
حسابرسی
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت -اصفهان