حسن مجیدی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 208.75