کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی عملکرد ایران و امریکا در دوره ترامپ منطبق با کدام یک از نظریه های بین المللی می باشد

بن بست روابط ایران و امریکا تا به کجا ادامه خواهد یافت و در آینده رویکرد ایران و امریکا بر اساس چه منافعی تامین می شود ،آیا سیاست واگرایی ایران در منطقه در جهت منافع مردم ایران در حال و آینده می باشد بحران هسته ای تا به چه مرحله ای  برای ایران امیتاز محسوب گردد

نظریه های بین المللی روابط ایران و آمریکا