Loading...
دکتری تخصصی
معماری‌
دانشگاه تهران

فرصت مطالعاتی دوره دکترای تخصصی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

در زمینه فرصت مطالعاتی شش ماهه در دوره دکترا چه تسهیلاتی وجود دارد؟ آیا در دانشگاه تهران تسهیلات متفاوت و خاصی در نظر گرفته شده است؟ آیا در هر گروه تعداد خاصی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟

مدیریت

هر روز را با حس خوب و امتنان آغاز می کنم.می دانم که خداوند مرا شایسته زیستن قرار داده پس از این معجزه الهی بهترین استفاده را می کنم. امروز با تمام قوا تلاش می کنم تا خودم و اطرافیانم و هم وطنانم -حتی در حد اندک- احساس خوبی و شکر و امتنان را تجربه کنند و در دل آنها امید جوانه بزند. سپاسگزار از معجزه.