Loading...
کارشناسی
مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
دانشگاه تهران

گاهی رفقا از من می پرسن با وجود این همه مشکلات، چرا هیچ وقت ناراحت نمی بینیمت و همیشه می خندی؟ از خودم می پرسم ناراحتی چه فایده ای داره؟ به نظرم میشه سخت نگرفت و راحت تر زندگی کرد!

دانشگاه مناسب برای ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

سلام. برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم به ترتیب کدام دانشگاه ها را پیشنهاد می کنید؟

کارشناسی ارشد ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم