دکتری تخصصی
مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی

چند موقعیت شغلی فوق دکتری در حوزه‌ی تاریخ، مؤسسه‌ی تاریخ معاصر لیسبون، پرتغال.

کابل Optical ground wire که به اختصار به آن OPGW می گویند ، کابلی است که در خطوط انتقال هوایی استفاده می شود.

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد