مدرس
ارتباط تصویری
دانشگاه آزاد اسلامی

ویژگی برتر جشنواره یا فراخوان های هنری (ارتباط تصویری)

بهترین جشنواره یا فراخوان (داخلی - بین المللی) مرتبط با رشته ارتباط تصویری را کدام می دانید؟ به چه علت؟ چه مواردی در جشنواره ها مد نظر شما می باشد؟

طراحی ایرانی ارتباطات تصویری جشنواره همایش