مدرس
مدیریت کسب و کار MBA- استراتژی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند... تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند خودت معجزه زندگی خودت باش محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار باورهای صحیح خود را تقویت کن و بسوی موفقیت گام بردار!!!!!

بهار فرصت دوباره نو شدن و تازگی است،با هم و در کنار هم این طراوت را به فال نیک بگیریم و از درگاه خدا بهترین ها را برای هم آرزو کنیم