کارشناسی ارشد
مدیریت
دانشگاه تهران

یکی از نکات جالب پرسشنامه سبك بازی (طراحي شده توسط ريچارد بارتل) این هست که نزدیک 50 نفر تمایل به شرکت در پژوهش داشتند اما فقط یک نفر از طریق ذکر شده در نظرسنجی با اینجانب ارتباط برقرار نمودند و بنده هیچ اطلاعاتی در خصوص باقی افراد ندارم.