حمید رضا خورسندی علیزاده
کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
امتیاز : 88