مرتضی قدیمی
دکتری تخصصی مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
امتیاز : 148.5