غلط ننویسیم: "سپاسگزار" یا سپاسگذار؟ گذار = گذارنده = قرار دهنده ---> سپاسگذار = تشکر قراردهنده گزار= گزارنده = انجام دهنده ----> سپاسگزار= تشکر کننده #سپاسگزارم