در این روزگار تلخ و لحظات سردرگمی، هموطنان نجیب سیستان و بلوچستانی ما چشم به راه کمکهای ما هستند. آنها را فراموش نکنیم ...