‏دوس داشتم به قبل از اتش سوزی پلاسکو بر میگشتیم و هیچ کدوم از این اتفاقات هم نمیوفتاد...