بزرگ فکر کن. " تقدیر " تقویم افراد عادی ست و " تغییر " تدبیر افراد عالی