«وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ» ستایش خدای را که درهم شکننده سرکشان و نابودکننده ستم‌کاران است.