Loading...

برای هر سایه ای، مهم نیست چقدر عمیق باشه، همیشه تهدید نور صبحگاهی وجود داره! امیدتوازدست نده حتی توی تاریک ترین نقاط زندگیت.

لاتقنطوا من رَحمَةِ ألله... هرگز از رحمت خداوند ناامید نباشید...


0