روحیه جهادی، کار خستگی ناپذیر، تزکیه نفس و مبارزه تا پای جان؛ او را آسمانی کرد. محبوب دلها حاج قاسم عزیز شهادتت مبارک.