قرآن کریم... هُدیً و بُشری لِلمؤمنینَ سعادت و هدایت و شادمانی برای مؤمنین است...


0

قرآن کریم... و یُبَشِّرَ ألمؤمنینَ ألَذینَ یَعمَلونَ ألصالحاتِ... بشارت و وعده‌ی شادمانی برای کسانی است که نیکوکارند...


0