Loading...

اگه تو زندگیت مجبور شدی فقیر باش ولی حقیر نباش آدمی بدون عزت، مرده ای بیش نیست