تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز (مولانا)

مادر بزرگ می گفت: “درست می شود” و همیشه بعدش نگاه می کرد به آسمان و می خندید حتم دارم چیزهایی درباره خدا می دانست که ما بی خبر بودیم!


0

مادر بزرگ می گفت: “درست می شود” و همیشه بعدش نگاه می کرد به آسمان و می خندید حتم دارم چیزهایی درباره خدا می دانست که ما بی خبر بودیم!


0