فردی از رسول أکرم پرسید: کدامیک از والدین نزد خدا محبوبترند؟ رسول أکرم فرمودند: مادر. - و سپس کدامیک؟ - مادر. - و سپس کدامیک؟ - مادر. - و سپس کدامیک؟ - پدر. صلّی ألله علیه و آله و سلم.