قرآن کریم پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمها خیره شدند و جان به لب رسید، [گفتم: کمکهایم در راه است و چشم دوختم که باور می‌کنی؟] ... أما به من شک داشتی. (أحزاب - 10)