Loading...

صبر یعنی .. با آرامش بپذیری که بعضی از چیزها با ترتیبی متفاوت از آنچه در ذهن توست اتفاق می افتد.