من شبای سخت زیادی رو تنهایی گذروندم! وقتایی که کسی نبود باهاش حرف بزنم خودم خودمو آروم کردم، خودم حال خودمو با چیزایی که دوس داشتم خوب کردم من تبدیل به آدمی شدم که دیگه هیچی شکستش نمیده! پس منو از هیچی نترسون چون من خودم به تنهایی برای خودم کافیم:))