صبح از خواب بیدار میشم تو ذهنمی، پیاده خیابونای شهرو قدم میزنم تو ذهنمی،آهنگ گوش میدم تو ذهنمی، فیلم میبینم هستی، درس میخونم ، غذا میخورم‌ و هرکاری که میکنم فکرم پیشِ توعه؛ دقیقا همونجاییم که شاعر میگه:"تو از من در من فراوان تری:)"