قرآن کریم نیکو بگویید و آرام صحبت کنید و پاسخ درود را زیباتر بگویید. (قولوا لِلناسِ حُسنا - لاتَجهَروا بألقَولِ - فَحَیّوا بأحسَنِ منها)