قرآن کریم آداب إجتماعی؛ - دعوت مهمانی دوست خود را قبول کنید ... مجلس مهمانی را طول ندهید و پس از صرف غذا خارج شوید. - إذا دُعیتُم فأدخُلوا فإذا طَعِمتُم فإنتَشِروا ...

إمام صادق علیه‌ألسلام: هرگاه برادرت بدون دعوت به منزلت آمد، با هرچه که در نزدت هست از او پذیرایی کن ... و هرگاه که برادرت را دعوت کردی، در پذیرایی از او بکوش ... (إذا أتاک أخوک فأته بما عندک و إذا دعوتَه فَتَکَلّف له) ...


2