قرآن کریم - تقوا آخرت را آباد می‌کند (فَإنَّ خَیرَ ألزادِ ألتَقوی). - تقوا دنیا را آباد می‌کند (و مَن یَتَّقِ أللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً). - گناه آخرت را خراب می‌کند (نَذَرُ ألظالِمینَ فیها جِثیّاً). - گناه دنیا را خراب می‌کند (فَأذاقَها أللهُ لِباسَ ألجوعِ و ألخَوفِ).