قرآن کریم حرف مردم و فکر مردم - از آنها نترسید، از من بترسید ... - از مردم نترسید، از من بترسید ... - بعضی‌ها از مردم می‌ترسند، همانطور که از خدا می‌ترسند، بلکه بیشتر ... - از مردم و حرفشون می‌ترسيدى، سزاوارتر است که از مخالفت أمر خدا بترسى ...

فَلا تَخشَوهُم و إخشَونی. فَلا تَخشَوُا ألنّاسَ و إخشَونی. یَخشَونَ ألنّاسَ کَخَشیَةِ أللهِ أو أشَدَّ خَشیَةً. تَخشَى ألنَاسَ و أللهُ أحَقُّ أن تَخشاهُ.


2