‏دل پر زخم زمین گفته کسی می آید... فریاد رسی می آید... منتقم خون خدا می آید... مرحم زخم دل مستضعفان می آید... میلاد حضرت ولیعصر ارواحنا فداه و یاد سربازان گمنام آن حضرت مبارک و گرامی باد. التماس دعا.