بر اساس داده های روانشناسی اجتماعی جامعه ایران جامعه بیماری است که عدم شکل گیری « عزت نفس » در آن ریشه خیلی از بیماریهای فردی و اجتماعی شده است . و همچنین عدم تعادل بین « نهاد » و « فرامن » ، به دلیل ضعف « من » در شخصیت ایرانی ، منشأ خیلی از مشکلات فردی و اجتماعی در جامعه ایران گردیده است .

شایسته نیست که به ملت بزرگ و عزتمند ایران با داده هایی که صحت ، اصالت ونیت منشا آن معلوم نیست توهین و بی حرمتی کنید ، ملت و اجتماعی که عزت نفس را نه الان بلکه در طول تاریخ از خود نشان داده است و دلیل بارز آن اینکه هیچگاه در تاریخ، این کشور مستعمره نبوده است و اگر در مواقعی هم بیگانگان بواسطه حکام خود فروخته منافع ملت را به تاراج بردند، بزرگانی چون رییسعلی دلواری، میرزا کوچک خان، باقر خان، ستار خان، مدرس، میرزای شیرازی، امام خمینی، و ... دست از جان شسته و با عزت نفس از کیان مملکت دفاع کردند. از شما بعنوان یک دانشگاهی انتظار میرود که قبل از بیان کردن هر مطلبی، به تبعات آن بیشتر فکر کنید تا موجب رنجش یک ملت شریف نشود.


3

"داده‌های روانشناسی" مذکور "زرد" است ...


3

اهل تحقیق شایسته است که به چیستی ، چرایی و چگونگی موضوع توجه مبذول دارند .اول باید به تعریف روانشناختی از عزت نفس توجه کرد . سپس شرایط تحقق / عدم تحقق عزت نفس در فرد و جامعه را بررسی کرد . و در نهایت اثرات و نتایج مربوطه را برای هر دو حالت ( تحقق / عدم تحقق ) در فرد و جامعه ملاحظه نمود . و آنگاه به قضاوت پرداخت . ریشه یابی و کشف بیماری در فرد و جامعه و همچنین ارائه راه حل و درمان یک وظیفه است حالا ممکن است بیمار را خوش آید یا ناخوش . در این زمینه می توان به نظریات هارولد لاسول ، آبراهام مزلو ، کارل راجرز ، دکتر علی محمد ایزدی ، دکتر حسن نرافی ، دکتر محمود سریع القلم و...مراجعه کرد .


2

دارنده اعتبار، لازم است حداکثر طی مدت پنج روز ابتدای هرماه شمسی نسبت به تعیین و تکلیف اعتبار مصرف شده در ماه قبل خود اقدام نماید. در صورت پرداخت کل اعتبار مصرف شده، هیچ کارمزدی مشمول دارنده اعتبار نخواهد بود. چنانچه تا تاریخ پنجم ماه آتی حداقل ۲۰% از اعتبار مصرف شده ماه قبل تسویه گردد، مبلغ اعتبار مصرف شده تسویه نشده، مشمول پرداخت ۲% کارمزد ماهانه خواهد بود. در صورتیکه کمتر از ۲۰% از اعتبار مصرف شده ماهانه، توسط دارنده تسویه گردد، مبلغ اعتبار مصرف شده تسویه نشده، مشمول پرداخت سه درصد کارمزد ماهانه خواهد بود. (این مورد در هر ماه به صورت مستقل قابل اجرا است. چنانچه به مدت دو ماه متوالی، هیچ مبلغی از اعتبار استفاده شده پرداخت نشود، در پایان ماه دوم، اعتبار شخص تا زمان تسویه مسدود می‌شود.


1