قرآن کریم - دستورات خدا باعث حیات و زندگی است. - إستَجیبوا للهِ و للرسولِ إذا دَعاکُم لِما یُحییکُم. - خدا و پیامبر را هنگامی‌ که شما را دعوت می‌کنند به آنچه که حیات و زندگی شما در آن است، إجابت کنید.