با توجه به مجازی شدن امتحانات پایان ترم بسیاری از دانشگاه‌ها برای چندمین ترم متوالی، لازمه یک بازنگری در شکل آزمون‌ها صورت بگیره و از مدل دانش‌آموزی (و صرفاً حفظیات) به مدل دانشجویی (مبتنی بر مفهوم، پروژه، حل مساله، شخصی سازی شده و...) تغییر پیدا کنه. وگرنه دانشگاه‌ها، بی اعتبارتر از سابق خواهند شد!

دقیقا با نظر شما موافق هستم.


1