انسان با غرق شدن نمی میرد، با زیر آب ماندن می میرد...اگر اشتباهی کردیم ادامه ندهیم ....