چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان شروع شود !!!

فَأینَما تُوَلّوا، فَثَمَّ وَجهُ أللهِ...


0