هیچ مدرسه ای ... بالاتر از "تجربه" نیست . افسوس که شهریه آن به گرانی عمر است ...!