*مهر درخشنده چو پنهان شود* *شب پره، بازیگر میدان شود*