هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود