همه می توانند پولدار شوند،ولی همه نمی توانند "بخشنده" شوند. پولداری یک مهارته و بخشندگی یک فضیلت. همه می توانند درس بخوانند،اما همه "فهمیده" نمی شوند. با سوادی یک مهارته اما فهمیدگی یک فضیلت. همه یاد می گیرند زندگی کنند،اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند. زندگی یک عادته اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت.