میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت ... پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز ساقی،اگر از حالت مجلس خبری داشت   بیداد گری شیوه ی مرضیه نمی شد این شهر اگر دادرس دادگری داشت   سرمد! سر پیمانه نبود اینهمه غوغا میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت