قرآن کریم - اگر به خداوند قرض نیکو دهید، چندین برابر برای شما جبران خواهد شد. (6 بار) - إن تُقرضوا أللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعِفهُ لَکُم.