دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست جاى چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است ابرو از بالانشينى رتبه اى پيدا نكرد گيسو از افتادگى قابل به مُشك و عنبر است