آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش هـر چـه کـنـد ز شـاهـدی کـس نکند ملامتش کـاش کـه در قـیـامـتش بـار دگـر بـدیـدمـی کـانچـه گـنـاه او بـود مـن بکـشـم غرامـتش