سلام حمل و نقل یکی از مهم ترین بخش هایی است که در اقتصاد تاثیر گدار است، انشاا.. بتوانیم با تلاش بیشتر در این بخش چرخ اقصاد کشور را به گردش در بیاوریم